گزارش ها

تریبون

کوه های کرمان

آخرین برنامه

عضویت

تقویم ورزشی

ویکی کوه

آخرین اخبار کوهنوردی

گامی دیگر در ارتقا ورزش کوهنوردی

گروه کوهنوردی مهرگان در تاریخ 1390/7/1 به انگیزه پیشبرد ورزش کوهنوردی در جنوب شرق ایران و جذب جوانان علاقه مند به این ورزش با هدف آموزش دانش روز کوهنوردی تاسیس گردید.

17

راهنمای انتخاب و استفاده از کوله پشتی

ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎْ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ در ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ وﺳﺎﯾﻞ در راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. زﯾﺮا ﮐﻮﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ورزﺷﮑﺎران و ﺧﺼﻮﺻﺎْ ﮐﻮﻫﻨﻮردان اﺳﺖ و در راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﯾﺶ اﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و… ادامه مطلب →

4

راهنمای انتخاب و استفاده از کیسه خواب

 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺧﻮاب در ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪن و ﺧﻮاب ﻧﺎراﺣﺖ، اﻧﺘﺨﺎب ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.   از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮارد اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ اﻧﺮژی ﺑﺪن ﺷﻤﺎ و ﺷﺎداﺑﯽ در روز ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وزن، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ… ادامه مطلب →

11

راهنمای انتخاب و استفاده از چادر

راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﭼﺎدر ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﭼﺎدر وزن ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺼﻞ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن راﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﭼﺎدر ﺧﻮب ﺷﻤﺎ را از ﮔﺰﻧﺪ ﺣﺸﺮات، ﺑﺎد، ﺑﺎران و ﺑﺮف در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﮑﻨﺪ. دﻣﺎی داﺧﻞ ﯾﮏ ﭼﺎدر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ۲۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد از دﻣﺎی ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻْ ﺑﯿﻦ ۱۰ ﺗﺎ ۱۵ درﺟﻪ… ادامه مطلب →

7

راهنمای انتخاب و استفاده از باتوم

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﺗﻮم ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺎ ۴۰ درصد از ﻓﺸﺎر روی زاﻧﻮﻫﺎ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻨﻪ ﮐﻮﻫﻨﻮردان و راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ. ﺑﺎﺗﻮم (ﺑﺎﺗﻮم –  ﻋﺼﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی- Trekking Poles) ﯾﮑﯽ از اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻮﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﺣﺪود ۱۰ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻧﺪرت اﻓﺮاد از ﺑﺎﺗﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺪون ﺑﺎﺗﻮم ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ و ﺻﻌﻮد ﻣﯽرود. ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎ ﮐﻤﮏ… ادامه مطلب →