7

راهنمای انتخاب و استفاده از باتوم

Posted on Posted in آموزش و طرح درس

1

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﺗﻮم ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺎ ۴۰ درصد از ﻓﺸﺎر روی زاﻧﻮﻫﺎ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻨﻪ ﮐﻮﻫﻨﻮردان و راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ.

2

ﺑﺎﺗﻮم (ﺑﺎﺗﻮم –  ﻋﺼﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی- Trekking Poles) ﯾﮑﯽ از اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻮﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﺣﺪود ۱۰ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻧﺪرت اﻓﺮاد از ﺑﺎﺗﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺪون ﺑﺎﺗﻮم ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ و ﺻﻌﻮد ﻣﯽرود. ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل ﮐﻮﻫﭙﯿﻤﺎﯾﺎن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﻮار ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد و اﻧﺮژی آﻧﺎن را در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ، ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ۴۰٪ از ﻓﺸﺎر روی زاﻧﻮان اﻓﺮاد ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﻮﻟﻪﭘﺸﺘﯽ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﻮﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺟﻔﺖ (۲ ﻋﺪد)ﺑﺎﺗﻮم ﻫﻤﻮاره ﺑﻬﺘﺮ از اﺳﺘﻔﺎده ﺗﮑﯽ آن اﺳﺖ. اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺟﻘﺖ ﺑﺎﺗﻮم در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻮﻫﻨﻮردی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺸﺎر و اﺳﺘﺮس ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻨﻪﺷﺎن وارد ﻣﯽﺷﻮد.

3

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در دو دﺳﺘﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺗﻮم ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﺿﺮوری اﺳﺖ:  

ﮐﻮﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ:

در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﻠﻨﺪ، زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺗﻮم را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﺗﻮم در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽﻫﺎ(ﻋﺒﻮر از ﺧﻂاﻟﺮاﺳﻬﺎ، ﺻﻌﻮدﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای و..)، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوی وزن ﮐﻮﻫﻨﻮرد را ﺑﻪ دﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل داده و ﺧﻄﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎی زاﻧﻮ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ﺻﻌﻮدﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ:

در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻌﻮدﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﺗﻮم ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻦ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﭘﺪﯾﺪ آورد. ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻖ ﺑﺮف، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎدل و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر روی زاﻧﻮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻟﯿﺰ ﺧﻮردن و … . (داﺷﺘﻦ ﮐﻠﻨﮓ ﯾﺎ ﺗﺒﺮ ﯾﺦ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﺮﺷﯿﺐ و ﯾﺨﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﺗﻮم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﮔﺮدد)

فواﯾﺪاﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از ﺑﺎﺗﻮم:

ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎ در ازای ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ وزن را از روی اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. و در ازای ﯾﮏ روز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﺣﺪود ۳۰ ﺗﻦ وزن و ﻓﺸﺎر را از روی زاﻧﻮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 1. ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از وزن ﺑﺪن ﺑﺮ روی ﭘﺎﻫﺎ و زاﻧﻮﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺘﮕﯽ ـ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺴﻤﺘﯽ از وزن ﺑﺪن روی دﺳﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﮐﻮﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ در اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
 2. اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺲ ﺗﻌﺎدل، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﺧﻮردن ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن ﺑﻮﯾﮋه در ﺧﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﻔﺮط در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت
 3. در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ ﮐﻮﻟﻪﭘﺸﺘﯽﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﯾﺎ زﻣﺴﺘﺎنی
 4. ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﻓﺮاد دارای وزن ﺑﺎﻻ (ﮐﻮﻫﻨﻮرد ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن)
 5. ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات
 6. در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﺑﺮ روی ﺑﺮف و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺧﯿﺲ، ﺳﺒﺰهزار، ﻧﺮم، ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از رودﺧﺎﻧﻪ، ﮐﻮﻫﻨﻮردی در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻪ ﯾﺎ دﯾﺪ ﮐﻢ (در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮد دارد)
 7. ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری از ﺑﺎﺗﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮاﻧﮑﺎرد در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری – دﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت – ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﺮوح ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه (آﺗﻞ)و…
 8. اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺗﻮم از اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽروﯾﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ در اﺑﺘﺪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺷﺮوع ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ(وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎی دﺳﺖ و ﭘﺎ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ)

اﻧﻮاع ﺑﺎﺗﻮم ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮﻫﻨﻮردان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد:

4

اﻟﻒ : ﺛﺎﺑﺖ(ﭼﻮب اﺳﮑﯽ)

اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد.

ب : ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ (ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ)

ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎی ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎراﯾﯽ در ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﺑﻬﺘﺮ و اﯾﻤﻦﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. زﯾﺮا ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﺗﻮم وﺟﻮد دارد. در ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ اﻟﺰاﻣﺎ از ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ (ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﻤﻞ آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ، ﺿﺮورت دارد در ﮐﻮﻫﭙﯿﻤﺎﺋﯽ از ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﺑﺎﺗﻮم (۲ ﻋﺪد ﺑﺎﺗﻮم) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎی ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روش ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ: ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ از دو ﺑﺎﺗﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻃﻮل داﺷﺘﻪ و دﺳﺘﮕﯿﺮهﻫﺎﯾﯽ(ﺑﻨﺪﺣﻤﺎﯾﺖ) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ از وزﻧﺎش وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺎﺗﻮم ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻂ ﺷﯿﺐ ﺑﺪن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.  ﺣﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم ﯾﮏ دﺳﺖ و ﯾﮏ ﭘﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن روش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺗﻮم را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮری ﻃﻮل آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ زاوﯾﻪ آرﻧﺞ ﺷﻤﺎ ۹۰ درﺟﻪ ﺷﻮد، در ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ﻃﻮل ﺑﺎﺗﻮم ﮐﻮﺗﺎه و در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﻃﻮل ﺑﺎﺗﻮم ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد. در ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﺗﻮم دﺳﺖ راﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺎی ﭼﭗ و ﺑﺎﺗﻮم دﺳﺖ ﭼﭗ ﺑﺎ ﭘﺎی راﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺑﺎﺗﻮم ﻋﺎدی: اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺸﺎن دﯾﺮﺗﺮ آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺿﺮﺑﻪﻫﺎ ﻣﺘﻮاﻟﯽ از زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد، اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﮐﻮﻫﻨﻮردﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ و آﻟﭙﯽ (ﺳﺒﮏ ﺑﺎر) زﯾﺮا اﻣﮑﺎن ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﺎﺗﻮم ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺑﺎﺗﻮم ﺿﺮﺑﻪﮔﯿﺮ(آﻧﺘﯽ ﺷُﮏ): ﺑﺪﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻓﻨﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎ، از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﺑﻪ و ﻓﺸﺎر روی دﺳﺖﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖﻫﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.

5

6

اﺟﺰای ﺑﺎﺗﻮم:

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺟﺰای ﺑﺎﺗﻮم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

7

دﺳﺘﻪ ﺑﺎﺗﻮم: ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺗﻮم آن را در دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و از ﺟﻨﺲ ﻋﺎﯾﻖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﺎﺗﻮم، دﺳﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ دارای زواﯾﺎی ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر و اﺳﺘﺮس را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﭻ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد. ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ و ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﺑﺎﺗﻮﻣﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ: در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی دﺳﺘﻪ ﺑﺎﺗﻮم ﺗﺴﻤﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺟﻮد دارد، دﺳﺖ از داﺧﻞ ﺑﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و دﺳﺘﻪ را ﺑﮕﯿﺮد، ﺗﺎ ﻧﯿﺮوی وزن را روی ﻣﭻ دﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ. ﻧﺤﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﺎﺗﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ.

8

ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ: ﺑﺪﻧﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎ از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺟﻨﺲ آﻟﯿﺎژﻫﺎی ﻓﻮﻻد )ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم( ﯾﺎ آﻟﯿﺎژ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم )ﺳﺒﮏ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻢ( ﯾﺎ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم )ﺳﺒﮏ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم( و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻟﯿﺎف ﮐﺮﺑﻦ )ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم( ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ۲ ﯾﺎ ۳ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺸﻮﯾﯽ و دو ﺑﺪو داﺧﻞ ﻫﻢ ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻔﻞ: اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺎﺗﻮم وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺪازه ﺑﺎﺗﻮم را دارد. ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﯿﺪن ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﺑﺎز و ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

9

ﮔﻞ ﺑﺎﺗﻮم:  ﻗﻄﻌﻪای ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﺑﺎﺗﻮم در ﺑﺮف، ﮔﻞ ﯾﺎ ﺷﻦ اﺳﺖ.

ﺳﺨﻤﻪ: ﻧﻮک ﺳﺨﻤﻪ از ﯾﮏ اﻟﻤﺎﺳﻪ ﯾﺎ ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در ﺑﺮف و ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻟﻐﺰش ﺑﺎﺗﻮم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﺨﻤﻪ: زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ از ﺑﺎﺗﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ آﻧﺮا ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﺨﻤﻪ را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ آﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﺗﻮم ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

10

۱٫اﻧﺪازه ﮔﻞ ﺑﺎﺗﻮم

اﻧﺪازه ﮔﻞ ﺑﺎﺗﻮم، ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﻞﻫﺎی ﺑﺎﺗﻮم را ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻞ ﺑﺎﺗﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎﺗﻮم ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺑﺎﺗﻮم ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﮔﻞﻫﺎی ﺑﺎﺗﻮم ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ در ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی و رﯾﺸﻪﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

۲٫ﺿﺮﺑﻪﮔﯿﺮ

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺼﻮر اﻓﺮاد از ﻋﺒﺎرت ﺿﺮﺑﻪﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ و ﻗﺸﻨﮕﯽ ﻣﯽرﺳﺪ، ﺿﺮﺑﻪﮔﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﺳﻨﮓﻫﺎی رودﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ، اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﺗﻮم ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺿﺮﺑﻪﮔﯿﺮﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎر و ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد، ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﮐﺜﺮ ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎی ﺿﺮﺑﻪﮔﯿﺮ دارا اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ آﻧﻬﺎ را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﺿﺮﺑﻪﮔﯿﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎ  «ﻗﺪرت» ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد.

11

۳٫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﮐﻮﻫﻨﻮردان، ﮐﻮﻫﭙﯿﻤﺎﯾﺎن و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﭘﺎﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎ را در ﮐﻮﻟﻪ و ﺑﺎر ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺗﻮم ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ و ﺟﻤﻊﺗﺮ ﺷﻮد ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر را داﺧﻞ ﭼﻤﺪان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﭘﯿﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺗﻮم ﺧﻮد در ﺑﺎر ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﺪ، اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

۴٫وزن

ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺎﺗﻮم ﺳﺒﮏﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ. ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد وزن ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وزن آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮازم ﺑﺰرگ ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎدر و ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت وزﻧﯽ ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت وزﻧﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺗﻮم ﺑﺎ ﺳﺒﮏﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ۴۰۰ ﮔﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزو وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ۱۵۰ ﮔﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﻧﮕﺎه اول ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﻮﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ۱۰۰۰۰ ﺑﺎر و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزوی ﺧﻮد را ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد ﭘﺲ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ۱۵۰ ﮔﺮم ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻧﯿﺮوی وارده ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزو ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت وزﻧﯽ آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ. ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﺗﻮم ﺑﺎ وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

12

ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎی ﻣﺮداﻧﻪ دارای دﺳﺘﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮی آن را ﺑﺮای دﺳﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﻧﻮان آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎ ﺳﺒﮏﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺪازه (ارﺗﻔﺎع) ﺑﺎﺗﻮم:

ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﺗﻮم ﺑﺮ اﺳﺎس “ﻗﺪ ﻓﺮد” و “ﺷﯿﺐ ﻣﺴﯿﺮ” ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد، وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺗﻮم را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﺳﺨﻤﻪ آن روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ، زاوﯾﻪ ﺑﺎز و و ﺳﺎﻋﺪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ (آرﻧﺞ) ۹۰ درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺐ ﻣﺴﯿﺮ، روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻌﻮد اﻧﺪازه ﺑﺎﺗﻮم ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﺪازه آن در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮود ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

در ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺖ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﺑﺎﺗﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺐ ﮐﻠﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﮑﻨﯿﺪ و ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﺗﻮم را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ. در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮﻓﯽ، ﺷﻨﯽ ﯾﺎ ﮔﻠﯽ، ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﺗﻮم از ﻣﺤﻞ ﮔﻞﺑﺎﺗﻮم ﺗﺎ دﺳﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد. زﯾﺮا ﺿﺨﻤﻪ در ﺑﺮف ﻓﺮو ﻣﯽرود و از ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﺗﻮم ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

دراﺳﺘﻔﺎه از ﺑﺎﺗﻮم دﻗﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺪن ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ ﺑﺪون ﺣﻤﻞ ﺑﺎر و ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎﺗﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. اﻣﺎ در ﺣﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از دو ﺑﺎﺗﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ارﺗﻔﺎع ﻫﺮ دو ﺑﺎﺗﻮم ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص. (ﻣﺜﻼ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮاورس ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﺗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎی ﮐﻮه اﺳﺖ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از ﺑﺎﺗﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎی دره اﺳﺖ)

ﻃﺮﯾﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺗﻮم:

از ﺑﺎﺗﻮم ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:

 1. ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺗﻮم، ﺑﺎﺗﻮم، ﭘﺎ، ﭘﺎ
 2. ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺗﻮم، ﭘﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺗﻮم، ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺗﻮم، ﭘﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺗﻮم

ﮐﻮﻫﻨﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺗﻮم و ﺑﺪن ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﻢ ﮐﻨﺪ و ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮود ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎه، ﮐﺸﺸﺪار و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن آرام ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻪ آﻧﻘﺪر آرام ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻋﻀﻼت ﭼﻬﺎر ﺳﺮ ران و ﻋﻀﻼت ﺟﻠﻮ ران ﮔﺮدد( ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ اﻧﺪامﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮد

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺗﻮم:

 • ﻫﯿﭽﮕﺎه در دراز ﻣﺪت از ﺑﺎﺗﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﺎرﺿﻪ در ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺗﻮم در ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺎدﺗﯽ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده داﺋﻤﯽ از ﺑﺎﺗﻮم در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺗﻮم در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﮐﻢ ﻟﻄﻔﯽ ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ زﯾﺎد، ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮﻓﯽ ﭘﺮﺷﯿﺐ، ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻠﻨﮓ ﯾﺎ ﺗﺒﺮﯾﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷود.
 • ﺿﻤﻨﺎ از دوﯾﺪن در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽﻫﺎ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺪمﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ و در راهﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ و ﺧﻄﺮﻧﺎک از ﻃﻨﺎب ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺑﺎﺗﻮم را ﻃﻮری ﺣﻤﻞ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻧﺘﺎن و ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻮم ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺮاﺣﺘﯽ در ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﻗﺴﻤﺖ ﺗﯿﺰ ﺑﺎﺗﻮم ﺑﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺮ ﯾﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻮﻫﻨﻮرد ﭘﺸﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﯿﺘﻮان دهﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﻪ ورزش ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﺑﺪون ﺑﺮوز ﻋﻮارض ارﺗﻮﭘﺪی و ﻣﻔﺼﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺖ

ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺎﺗﻮمﻫﺎ:

زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺪﻧﻪ، ﺳﺨﻤﻪ و دﯾﮕﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﺗﻮم را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﮕﺎه آﻧﺮا ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ و در زﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺳﺮ ﺑﺎﺗﻮم ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ را روی ﺳﺨﻤﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﺎﺗﻮم را روﻏﻦﮐﺎری ﻧﮑﻨﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﭼﺮب ﺷﺪن ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﺎﺗﻮم ﻣﺤﮑﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.

منبع :www.sportingshop.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت وارد کنید: *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif