17

راهنمای انتخاب و استفاده از کوله پشتی

Posted on Posted in آموزش و طرح درس

1

ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎْ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ در ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ وﺳﺎﯾﻞ در راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. زﯾﺮا ﮐﻮﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ورزﺷﮑﺎران و ﺧﺼﻮﺻﺎْ ﮐﻮﻫﻨﻮردان اﺳﺖ و در راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﯾﺶ اﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن در ﮐﻮﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی و ﮔﺎﻫﺎْ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺪامﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺪن وارد ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﭘﺎرﭼﻪای اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب، ﮐﺎور ﻣﺨﺼﻮص ﺿﺪآب، ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﻔﻨﺞ ﻧﺮم و ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮای ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﻤﺮ، ﺑﺎ ﻋﺮض ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﭘﺸﺘﯽ و زﯾﻦ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻪ ﻓﺮد، ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮهﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺰﯾﺮی ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻨﻮرد وارد ﻧﺸﻮد.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ :

 • ﺟﻨﺴﯿﺖ (زن ﯾﺎ ﻣﺮد)
 • ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 • ﻟﯿﺘﺮ ﮐﻮﻟﻪ(ﺣﺠﻢ ﺑﺎر)
 • ﻣﯿﺰان وزﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ داﺧﻞ ﮐﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد (وزن ﺑﺎر)
 • اﻧﺪازه ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ
 • رﻧﮓ ﮐﻮﻟﻪ
 • ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﺎرک ﻣﻌﺘﺒﺮ

ﺟﻨﺴﯿﺖ:

 اوﻟﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻤﯿﺰدﻫﻨﺪه، اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪی و ﺟﺜﻪ ﻇﺮﯾﻒﺗﺮ و ﻗﺎﻣﺖ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺑﺪن ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.  ﮐﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺎرک دﯾﻮﺗﺮ در ﮐﻨﺎر ﻋﮑﺲ ﻣﺪلﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان ﯾﮏ ﮔﻞ ﺷﯿﭙﻮرﭼﯽ داﺷﺘﻪ و در ﻣﺪﻟﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﺮوف SL ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﮐﻮﻟﻪﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﭘﺸﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ، ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺷﺎﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻮدی ﮐﻤﺮ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

2

در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻂﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ ﻣﺪل ﮐﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮداﻧﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

3

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻮﻟﻪ زﻧﺎﻧﻪ: 

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ و ﻟﺒﻪﻫﺎی ﻧﺮم ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺎﯾﺶ زﯾﺮﺑﻐﻞ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﺸﺎر در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﯾﺪهآل ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و ﻣﺮدان ﺑﺎ ﮐﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺤﻨﺎ ﮐﻤﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﮐﻤﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺮض ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺎﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ، ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻟﻐﺰش، ﺗﺴﻤﻪ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮ و ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، دور ﮐﻤﺮ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﮕﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ﺑﻨﺪ دور ﮐﻤﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ، زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺨﺮوﻃﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ: 

ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﺟﺮای آن را دارﯾﺪ، ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ، ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﻫﻨﻮردی، ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﻓﻨﯽ ﯾﺎ آﻟﭙﯽ، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی و ﮐﻤﭙﯿﻨﮓ، ﺳﻨﮓ ﻧﻮردی، ﻏﺎرﻧﻮردی و..

ﮐﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی:

4

دارای ﺟﯿﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻃﺮاف ﮐﻮﻟﻪ ﺑﻮده و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪلﻫﺎ ﯾﮏ ﮐﻮﻟﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﮐﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺸﺖ و ﮔﺬارﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﮐﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﮐﯿﻒ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﯾﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﻗﻠﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.

5

6

7

8

9

ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ دﯾﻮﺗﺮ ﻣﺪل Act Lite50+10

ﮐﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی:  ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎر در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺟﯿﺐﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی در اﻃﺮاف دارﻧﺪ.

10

11

12

13

14

ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ دﯾﻮﺗﺮ ﻣﺪلFutura Pro 42

ﮐﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ و اﺳﮑﯽAlpine  : ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺸﯿﺪهای دارﻧﺪ، در اﻃﺮاف ﮐﻮﻟﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﯿﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی اﺗﺼﺎل ﺑﺮای ﺗﺒﺮ ﯾﺦ، ﮐﺮاﻣﭙﻮن و ﭼﻮب اﺳﮑﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

15

16

17

ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ دﯾﻮﺗﺮ Guide 30+ SL

ﮐﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ورزشﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ:

18

19

20

ﮐﻮﻟﻪ دﯾﻮﺗﺮ ﻣﺪل Freerider 26

ﮐﻮﻟﻪ ﺻﺨﺮهﻧﻮردی:

21

ﮐﻮﻟﻪای ﺑﺎرﯾﮏ و ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ از ﻋﺮض ﭘﻬﻠﻮﻫﺎی ﺳﻨﮓﻧﻮرد ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ دﺳﺖﻫﺎی ﺳﻨﮓﻧﻮرد ﻣﺎﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﻨﮓﻧﻮرد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻣﯿﺎن ﺗﻨﻮرهﻫﺎ و ﺷﮑﺎفﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ.

22

23

ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ دﯾﻮﺗﺮ ﻣﺪل ACT Trail 32

ﮐﻮﻟﻪ ﯾﺦ ﻧﻮردی:

24

ﮐﻮﻟﻪای ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺪ آب ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﻮﻟﻪ ﺳﻨﮓﻧﻮردی اﻣﺎ داری ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﯾﺦ ﻧﻮردی.

25

ﮐﻮﻟﻪ دﯾﻮﺗﺮ Guide 30+ SL

ﮐﻮﻟﻪ دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری:

26

اﯾﻦ ﮐﻮﻟﻪﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ، ﺳﺒﮏ و ﺑﺎرﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻْ ﯾﮏ ﺟﯿﺐ ﺑﺮای ﺟﺎی دادن ﻧﻘﺸﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮازم در دﺳﺘﺮس در ﺟﻠﻮی ﮐﯿﻒ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

27

28

29

ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ دﯾﻮﺗﺮ Bike One 20

ﻣﺪرﺳﻪ/داﻧﺸﮕﺎه/ﮐﺎر: اﯾﻦ ﮐﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی روزاﻧﻪ و ﺷﻬﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﮐﺘﺎب، ﻟﭗ ﺗﺎپ و ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﮐﺎﻏﺬ در اﯾﻦ ﮐﻮﻟﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

30

31

32

33

ﮐﻮﻟﻪ دﯾﻮﺗﺮ ﻣﺪل Graduate

34

ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی روزﻣﺮه و ﺷﻬﺮی: اﯾﻦ ﮐﻮﻟﻪﻫﺎ ﺳﺒﮏ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﻮﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

35

36

ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ دﯾﻮﺗﺮ Futura 20 SL

ﮐﻮﻟﻪ ﮐﻮدﮐﺎن:

37

اﯾﻦ ﮐﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ، در رﻧﮕﻬﺎی ﺷﺎد ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

38

ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﮐﻮدک دﯾﻮﺗﺮ Kikki

ﮐﻮﻟﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﮐﻮدک: اﯾﻦ ﮐﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ ﮐﻮدک ﺑﺮای ﮐﻮﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ، ﭘﯿﺎدهروی و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎی ﮐﻮدک ﺑﺴﯿﺎر اﻣﻦ و راﺣﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺟﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻟﻮازم و راﺣﺘﯽ ﺣﻤﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

39

40

41

42

ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﻮدک دﯾﻮﺗﺮ ۲ Kid Comfort

ﮐﻮﻟﻪ اﺳﮑﯿﺖ و اﺳﮑﯽ:

43

اﯾﻦ ﮐﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺳﺒﮏ، راﺣﺖ و ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ، اﺳﮑﯿﺖ و ﭼﻮب اﺳﮑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.

44

Compact Air EXP 10

ﮐﻮﻟﻪﻫﺎ و ﮐﯿﻒﻫﺎی ﺳﻔﺮی: اﯾﻦ ﮐﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ و ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﺎﻻ و ﺟﯿﺒﻪﻫﺎی زﯾﺎد ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻔﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮﻟﻪﻫﺎ ﭼﺮخ و دﺳﺘﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮﻟﻪ و ﭼﺮﺧﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

45

46

47

ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ دﯾﻮﺗﺮ ﻣﺪلQuantum 70+10

48

ﮐﯿﻒ دﯾﻮﺗﺮHelion 60

 ﺣﺠﻢ ﮐﻮﻟﻪ: 

ﺣﺠﻢ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﯿﺘﺮ، ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ درون ﮐﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﯿﺰان ﺣﺠﻢ ﺑﺎری ﮐﻪ درون ﯾﮏ ﮐﻮﻟﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﻗﺮار داد ﺑﻪ دو واﺣﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﯿﺘﺮ و ﯾﺎ اﯾﻨﭻ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد. در واﻗﻊ ﺣﺠﻢ دﻗﯿﻖ ﯾﮏ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎ واﺣﺪ اﯾﻨﭻ ﻣﮑﻌﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ، آن را ﺑﻪ واﺣﺪ ﻟﯿﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﻬﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﺣﺠﻢ ﮐﻮﻟﻪ ﻣﺜﻼ ۶۰ ﻟﯿﺘﺮی دﻗﯿﻘﺎ ۶۰ ﻟﯿﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞ، ﻋﺪدی ﻣﺜﻞ ۵۹,۸۳ ﺷﻮد و دﻗﯿﻘﺎ ﺣﺠﻢ ۶۰ ﻟﯿﺘﺮ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪﻫﺪ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎ ﺣﺠﻢ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﺘﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﺸﺎر ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ۶۰ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد. در ﮐﻞ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﺼﻞ اﺟﺮا و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺣﺠﻢ وﺳﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﺑﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﮐﻮﻟﻪﻫﺎ اﻧﺪازه و اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد.

ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد: ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﺼﻞ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺣﺠﻢ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﮐﻮﻫﻨﻮرد. ﺣﺠﻢ وﺳﺎﯾﻞ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده و ﻫﺮﭼﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻫﻤﺮاه ﻧﻈﯿﺮ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﺣﺮﻓﻪایﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳﺒﮏﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪلﻫﺎ، ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ + ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ۴۰+۱۵ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ + ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻃﺮاف ﮐﻮﻟﻪ و ﮔﺎﻫﯽ روی ﺳﺮﮐﻮﻟﻪ، ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺎز ﺣﺞ ﮐﻮﻟﻪ ۴۰ ﻟﯿﺘﺮی را ﺗﺎ ۱۵ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ۵۵ ﻟﯿﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داد. ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ دو + ﻣﺎﻧﻨﺪ ۴۰+۱۰+۱۵ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﮐﻪ ﻋﺪد دوم ﻗﺎﻟﺒﺎْ ﺣﺠﻢ اﺿﺎﻓﻪ در اﺛﺮ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻮﻟﻪ ﺣﻤﻠﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﮐﯿﻒﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﮐﻮﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

اﮐﺜﺮ ﮐﻮﻫﻨﻮردان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ۳ ﮐﻮﻟﻪی ﻗﻠﻪ، ﯾﮏ روزه و ﺳﻪ روزه دارﻧﺪ.

49

External Pockets ﮐﯿﺴﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﮐﻮﻟﻪ

ﺟﺪول اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺠﻢ ﮐﻮﻟﻪ

83

۱۵ ﻟﯿﺘﺮی و ﮐﻤﺘﺮ-  ﺑﺮای ﺣﻤﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ، ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﻗﻠﻪ ﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪ.

52

ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ دﯾﻮﺗﺮ ﻣﺪل Race

۲۵ اﻟﯽ ۴۰ ﻟﯿﺘﺮ- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ روزه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ.

53

ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ دﯾﻮﺗﺮ ﻣﺪل AC Aera 30

۴۰ اﻟﯽ ۶۵ ﻟﯿﺘﺮ- ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ۲ روزه و ﭼﻨﺪ روزه.

54

ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ دﯾﻮﺗﺮ ﻣﺪل ACT Lite 45+10 SL

۶۵ اﻟﯽ ۸۰ ﻟﯿﺘﺮ- ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وﯾﮋه ﭼﻨﺪ روزه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ.

55

ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ دﯾﻮﺗﺮ ﻣﺪل Aircontact PRO 60 + 15

وزن ﺑﺎر: 

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺠﻢ، وزن ﺑﺎر ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯿﺪی در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ اﺳﺖ. ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ وزنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻْ در ﮐﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﯾﮑﺴﺎن، ﮐﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎ وزن ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺗﺤﻤﻞ وزن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ. ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺟﻨﺲ ﭘﺎرﭼﻪ و ﯾﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وزﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد در ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ۲۵٪ وزﻧﺶ ﻓﺮاﺗﺮ رود. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ درﺻﺪ را ﺧﺼﻮﺻﺎْ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ، ﮔﺎﻫﺎْ ﺗﺎ ۳۳٪ ﻧﯿﺰ ﺗﺨﻤﯿﻦ زدهاﻧﺪ اﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ ۲۵٪ ﺟﻬﺖ وارد ﻧﯿﺎﻣﺪن آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻧﺪازه ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ: 

اﻧﺪازه ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻗﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻗﺪ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺸﺎر وزن ﮐﻮﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻤﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ درد در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻤﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻗﺪ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ روی ﻋﻀﻼت ﺳﺮﯾﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺎﻧﻊ در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻌﺎدﻟﺘﺎن را ﺑﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد. ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺪازه ﺗﻨﻪ ﮐﻮﻫﻨﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (ﺑﺎﺳﻦ ﺗﺎ ﮔﺮدن).

در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻫﺮ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ارﺗﻔﺎع آن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﻮﻟﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﭘﺸﺘﯽ آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﻧﺪازه، ارﺗﻔﺎع ﺷﺮوع ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺷﻤﺎ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ ﺷﺮوع ﮔﺮدن ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدن ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽرﺳﺪ اﺳﺖ.

در ﮐﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻧﻮان و ﻣﺮدان ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺎﻣﺖﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ SL در ﻧﺎﻣﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﭘﺸﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ EL در ﻧﺎم آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﺨﺼﻮص اﻓﺮاد ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ، ﺑﯿﻦ ۱۸۵ ﺗﺎ ۲۱۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.

56

57

ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ دﯾﻮﺗﺮ ﻣﺪل Futura 35 EL

رﻧﮓ ﮐﻮﻟﻪ:

58

ﮐﻮﻟﻪای ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ دارای رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﻌﻨﯽ رﻧﮕﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ رﻧﮓ ﻣﺤﯿﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﻓﻮاﺻﻞ دور ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎد از روﮐﺶ ﮐﻮﻟﻪ )ﮐﺎور( ﺑﺎ زﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻫﻢ رﻧﮓ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﻓﯽ از روﮐﺶ ﻗﺮﻣﺰ، در ﺟﻨﮕﻞ از ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﯾﺎ زرد و در ﺷﺐ ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ از رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ روﮐﺶ ﺷﺒﺮﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺎرک ﮐﻮﻟﻪ:

ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ در ﺑﺎزار ﮐﻮﻟﻪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای در اﯾﺮان، دﯾﻮﺗﺮ اﺳﺖ. دﯾﻮﺗﺮ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل ۱۹۸۹ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ورزﺷﯽ و ﮐﻮﻟﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﻮﻟﻪﻫﺎی دﯾﻮﺗﺮ

59

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﻌﺎت ۳ ﻟﯿﺘﺮی: در ﮐﻮﻟﻪﻫﺎی دارای اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ، ﯾﮏ ﭘﺎﮐﺖ ۳ ﻟﯿﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻣﺎﯾﻌﺎت داﺧﻞ ﮐﻮﻟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب ﻣﯽﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ و ﺑﯿﺮون آوردن ﺑﻄﺮی آب ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﯾﻌﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 

 

 

 

 

 

60ﺟﻨﺲ ﻣﻘﺎوم و ﺳﺒﮏ وزن: ﺟﻨﺲ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ و ﭘﺎرﮔﯽ ﺑﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺒﮏ وزن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺿﺪآب ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه و در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ آﻓﺘﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ دارﻧﺪ.

 

 

 

 

 

61ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ: ﻫﺮ ﮐﻮﻟﻪ دﯾﻮﺗﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ دارد ﮐﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻫﺮ ﮐﻮﻟﻪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻮﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺑﺪن: در ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻮﻟﻪﻫﺎی دﯾﻮﺗﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎْ ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﯿﺮی روی ﺑﺪن و ﭘﺸﺖ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎر و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و اﻧﺪامﻫﺎ وارد آﯾﺪ. ﮐﻮﻟﻪ ﮐﺎﻣﻼْ در ﭘﺸﺖ ﺑﺪن ﭼﺴﺒﯿﺪه و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻟﮕﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺸﺎر را ﺑﻪ اﻧﺪامﻫﺎی ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ وارد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺮ. در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪلﻫﺎ ﮐﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻫﺮ ﮐﻮﻟﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﺗﻔﺎع ﭘﺸﺘﯽ ﮐﻮﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

63ﺑﻨﺪﻫﺎی اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات: در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع ﮐﻮﻟﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﺗﺴﻤﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﮑﯽ ﺑﻨﺪ اﺗﺼﺎل ﭼﻮب اﺳﮑﯽ، ﺗﺒﺮ ﯾﺦ، ﮐﻔﺶ و ﮐﻼه ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﻨﺪ ﻓﻮم، ﺑﺎﻃﻮم، ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب و ﭼﺎدر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

 

 

 

64زﯾﭗ ﺑﺎز ﺷﺪن از ﺟﻠﻮ، ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﭘﺸﺖ و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع ﮐﻮﻟﻪ: ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﻟﻪ درب اﺻﻠﯽ ﮐﻮﻟﻪ از ﮐﻨﺎرهﻫﺎ، ﭘﺸﺖ و ﺟﻠﻮی ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﮐﻮﻟﻪ ورزشﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﺼﺎل ﭼﻮب و ﮐﻔﺶ اﺳﮑﯽ در ﺟﻠﻮ ﮐﻮﻟﻪ زﯾﭗ اﺻﻠﯽ در ﮐﻨﺎرهﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺻﻠﯽ را راﺣﺘﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65ﮐﻮﻟﻪ ﺣﻤﻠﻪ: ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪلﻫﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﻗﻠﻪ ﯾﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن ﺑﺮای ﻗﻠﻪ ﯾﺎ ﮔﺸﺖ در اﻃﺮاف ﮐﻤﭗ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪلﻫﺎ ﺳﺮﮐﻮﻟﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺪا ﺷﺪن و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻮﻟﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺪا را دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺠﻢ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در ﻃﺮﻓﯿﻦ و روی ﺳﺮ ﮐﻮﻟﻪ، ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪهﻫﺎی ﻧﻮر ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﯽ در ﻧﻮر ﮐﻢ، دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢ در ﻃﺮﻓﯿﻦ، ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ و ﻧﺮم، ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮐﻤﺮی ﭘﺪدار و ﻣﺤﮑﻢ ﺟﻬﺖ راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻧﺘﻘﺎل وزن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻨﻪ، ﺑﻨﺪ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ، ﺟﯿﺐ-ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و … از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﻮﻟﻪﻫﺎی دﯾﻮﺗﺮ اﺳﺖ. 

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻮﻟﻪ: 

ﻫﺪف از ﺗﻨﻈﯿﻢ، اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺤﯿﺢ وزن ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺣﺪود ۸۰٪ از وزن ﺑﺎر ﺑﻪ روی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻤﺮ و ﻗﺴﻤﺖ ﻟﮕﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﺎدل ﺑﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻗﺒﻞ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻮﻟﻪ، آن را ﺑﺎ وزﻧﯽ ﺑﯿﻦ ۷ ﺗﺎ ۱۰ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮوﯾﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻤﺮ، زاﻧﻮ ﻫﺎ ﺧﻢ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ در ﻣﻮرد ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار وزﻧﯽ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ.

66اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻧﻪ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﻮﻟﻪ را ﺷﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67ﮐﻮﻟﻪ را روی دوش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ، ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. ﺣﺎل ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ را روی اﺳﺘﺨﻮان ﻟﮕﻦ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻤﺮ ﺑﻨﺪ ﮐﻮﻟﻪ را ﺳﻔﺖ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻔﺖ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد. ﺗﺴﻤﻪﻫﺎی ﺷﺎﻧﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮﻟﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﺮه ﮐﻤﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺧﻂ ﻧﺎف در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻗﺮار دارد ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮ وزن ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ وزن ﮐﻤﯽ ﺑﺮوی ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69   
در ﭘﺸﺖ ﮔﺮدﻧﺘﺎن، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺎف ﺑﯿﻦ دو ﮐﺘﻒ ﮐﻤﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ آن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮای ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ را در آورﯾﺪ و ﻣﺤﻞ آﻧﺮا در ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ. اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ۵۰ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏﺗﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

 

70

 

71در ﮐﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ، ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻨﺪ ﮐﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ وﺟﻮد دارد. در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﺑﺎﻻی ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ زاوﯾﻪ ۴۵ درﺟﻪ روی ﺷﺎﻧﻪ ﮐﻮﻫﻨﻮرد آﻣﺪه. در زﻣﺎن ﮐﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدن ﮐﻮﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ دو ﺑﻨﺪ ، ﮐﻮﻟﻪ  ﭘﺸﺘﯽ را ﺑﻪ ﺑﺪن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺑﺪن در ﺗﺤﻤﻞ وزن ﮐﻮﻟﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد. اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﮐﻮﻟﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻮن ﻧﯿﺎزی ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ.

73   72

 

74آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻨﺪ ﺳﯿﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ اﺳﺖ. ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪاری ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻨﻔﺲ و اﺧﺘﻼل در آن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﺮا ﺳﻔﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ وزن ﮐﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ و در ﻃﻮل ﺑﺎرﮐﺸﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

 

 

 

 

 

 

 

 

آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﻮﻟﻪ 

در ﻧﻬﺎﯾﺖ  اﮔﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ،  ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از زاﻧﻮﻫﺎی ﺧﻮدرا ۹۰ درﺟﻪ ﺧﻢ ﮐﻨﯿﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺑﺎﻻی ران ﺷﻤﺎ و ﻣﻤﺎس ﺑﺎ آن ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

75

ﻧﺤﻮه ﭼﯿﺪن وﺳﺎﯾﻞ: 

وﺳﺎﯾﻞ ﺳﺨﺖ و ﻓﻠﺰی را در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ در ﭘﺸﺘﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ آزار و اﮔﺮ در اﻃﺮاف ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ

اﺛﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﮐﻮﻟﻪ ﺑﻪ در و دﯾﻮار ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎرﮔﯽ ﮐﻮﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 وﺳﺎﯾﻞ را ﻃﻮری ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮﻫﺎ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺑﺪن و ﮐﻮﻟﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده داﺧﻞ ﮐﻮﻟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﺟﺎی وﺳﺎﯾﻞ را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﯽ را در ﻇﺮﻓﯽ ﺑﺎ دری ﻣﺤﮑﻢ (ﻇﺮوف آب ﺑﻨﺪی ﺷﺪه) رﯾﺨﺘﻪ و داﺧﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺖ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﻮﻟﻪ و ﻟﺒﺎس و ﻏﺬاﻫﺎ ﻧﺸﻮد. آب و ﻫﻮا در ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪﻫﺎ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎدﮔﯽ رو در رو ﺷﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ آب و ﻫﻮای ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎران را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را

در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯿﺘﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و را ﺣﺘﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.   ﺣﺘﻤﺎ وﺳﺎﯾﻞ درون ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯿﺘﺎن را در ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﯿﺲ ﻧﺸﻮﻧﺪ. ﺑﺨﺼﻮص ﻟﺒﺎسﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪﺗﺎن را ﺑﺪﻗﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺧﯿﺲ ﺷﺪن ﻟﺒﺎسﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻤﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت (از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ) از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.

در  اﮐﺜﺮ ﮐﻮﻟﻪﻫﺎی دﯾﻮﺗﺮ ﻣﺤﻔﻈﻪای ﺑﺮای اﺷﯿﺎ و ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺧﯿﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ در ﮐﻮﻟﻪ ﻫﻤﻪ ﻟﻮازم ﺧﯿﺲ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻮارد اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﮐﻮﻟﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻌﺎدل ﮐﻮﻟﻪ را ﺑﺮﻫﻢ ﻣﯽزﻧﺪ.

در ﭼﯿﺪن وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻌﺎدل ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﮐﻮﻟﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﮐﺎور ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

                   76                                      77

78در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ ﮐﻮﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ، اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻮﻟﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ وزن را ﻧﺪارﻧﺪ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79در زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺻﺎف و ﻫﻤﻮار

 

 

 

 

 

 

 

 

80در ﻣﻌﺎﺑﺮ دﺷﻮار ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ، ﺑﺎر ﮐﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺑﺪن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪن ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻢ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﻌﺎدل ﺑﻬﺘﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد.

 

 

 

 

 

 

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮐﻮﻟﻪ از زﻣﯿﻦ: 

ﺟﻬﺖ وارد ﻧﯿﺎﻣﺪن آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺪن در ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮐﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد. دو روش ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺮح داده ﻣﯽﺷﻮد. در روش اول اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدان اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و در روش دوم ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ.

81روش ۱: ﺑﺎ زاﻧﻮﻫﺎی ﺧﻢ و ﭘﺎﻫﺎی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﺮض ﺷﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮی ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ.

ﮐﻮﻟﻪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و روی ﯾﮏ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻧﻪ را روی ﺳﻤﺖ ﻫﻤﺎن ﭘﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻨﺪ ﺑﻌﺪی را ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.

 

 

 

 

 

82روش ۲: ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻧﻪ را اﻧﺪاﺧﺘﻪ، ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﮐﻮﻟﻪ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده و ﺑﻨﺪ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.

 

 

 

 

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ:

 1. از ﺣﻤﻞ ﻇﺮف ﺷﯿﺸﻪ ای در داﺧﻞ ﮐﻮﻟﻪﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎره ﮐﺮدن ﮐﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺧﺮاﺑﯽ آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ وزن اﯾﻦ ﻇﺮوف ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 2. در ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺸﺖ آن ﻣﯽرود ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺑﺎﯾﺪ داﺧﻞ ﻇﺮف ﮐﺎﻣﻼً آﺑﺒﻨﺪی ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 3. در ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﻟﻪ، زﯾﭗﻫﺎ و در ﮐﻮﻟﻪ را ﺑﺎز ﮐﺮده و در ﺟﺎی ﺧﺸﮏ، ﺑﻪ دور  از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 4. ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺪه، داﺧﻞ ﮐﯿﻒ را ﮐﺎﻣﻼْ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 5. ﻫﺮﮔﺰ ﮐﯿﻒ را داﺧﻞ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ و ﺧﺸﮑﮑﻦ ﻧﮕﺬارﯾﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﻮﻟﻪ، ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ آب ﮐﻮﻟﻪ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
 6. ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺣﻤﻞ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻃﻨﺎب از دﯾﻮاره ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﻨﺎب ﯾﺎ ﮐﺎراﺑﯿﻦ ﺣﺘﻤﺎً از داﺧﻞ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮐﺘﻒ و ﺣﻠﻘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻮﻟﻪ ﻋﺒﻮر داده ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﺸﻮد.
 7. ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﭘﺸﺖ ﮐﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮﻃﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 8. در ﻣﻮاﻗﻊ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻮﻟﻪ را در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ از ﻏﻠﻄﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
 9. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺮا ﺑﺎ آب ﻧﯿﻤﮕﺮم و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و از ﺣﺮارت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ. از ﺷﺴﺘﻦ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ )ﺗﺎﯾﺪ(، ﭼﻨﮓ زدن و اﻧﺪاﺧﺘﻦ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻮاد ﺿﺪ آب آن ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
 10. ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﮐﻮﻟﻪ ﺧﻮد را از ﻇﺮوف ﮐﺜﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﯿﺰ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺧﯿﺲ و ﮐﺜﯿﻒ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 11. ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎوری ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮﻟﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎران و ﺧﯿﺲ ﺷﺪن آن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ. )ﭘﺎرﭼﻪ ای ﺿﺪآب ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻄﺢ ﮐﻮﻟﻪ ﺗﻬﯿﻪ و دور آن ﮐﺶ ﻣﯽدوزﯾﻢ. ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ در زﯾﺮ ﺑﺎران و ﯾﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻟﻪ در ﺑﯿﺮون ﭼﺎدر اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد(.
 12. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﭘﺎرﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ آن را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
 13. ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﮐﻮﻟﻪ ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 14. اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺧﻮد را داﺧﻞ ﺻﻨﺪوق اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﺎرﺑﻨﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪن، ﺧﯿﺲ ﺷﺪن و ﯾﺎ ﭘﺎره ﺷﺪن ﮐﻮﻟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﯿﺴﻪای ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮﻟﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﺤﻮه ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ:

 ﺳﯿﻨﮏ ﯾﺎ وان را ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ۱۵ ﺗﺎ ۲۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ آب ﮔﺮم PH ﺧﻨﺜﯽ و ﺻﺎﺑﻮن ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﻮﻟﻪ را در آن ﻗﺮار داده و ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﻣﻼﯾﻤﺖ ﮐﻮﻟﻪ را ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ. از ﭼﻨﮓ زدن و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻗﻮی ﺟﺪاْ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻟﮑﻪﻫﺎ از ﯾﮏ ﺑﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺑﻮن ﮐﺎﻣﻼْ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ، ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر آب را ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﭘﺮ ﮐﺮده و ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.  ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮐﻮﻟﻪ را در ﺟﺎی ﺧﺸﮏ و ﺑﻪ دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﮐﻮﻟﻪ را داﺧﻞ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ. زﯾﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی و ﺳﺎﯾﺶ ﭘﺎرﭼﻪ، ﺟﻨﺲ ﺿﺪ آب ﮐﻮﻟﻪ را ﺧﺮاب ﮐﺮده و در اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺮ اﺷﻌﻪ آﻓﺘﺎب در ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﮐﻮﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

منبع :www.sportingshop.ir

One thought on “راهنمای انتخاب و استفاده از کوله پشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت وارد کنید: *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif