4

راهنمای انتخاب و استفاده از کیسه خواب

Posted on Posted in آموزش و طرح درس

1

 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺧﻮاب در ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪن و ﺧﻮاب ﻧﺎراﺣﺖ، اﻧﺘﺨﺎب ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.  

2

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮارد اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ اﻧﺮژی ﺑﺪن ﺷﻤﺎ و ﺷﺎداﺑﯽ در روز ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وزن، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎس و روش ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺑﺪن در ﺧﻮاب اﺳﺖ. در ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻔﺮ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮدی، ﮐﻮﻫﻨﻮردی، ورزشﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ، ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ و ﺣﺘﯽ در ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﯾﺪهآل دارﯾﺪ، ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﺑﯽﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ. ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺐ آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد ﮐﻪ در راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ ﺗﺨﺖ ﺧﻮابﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.

3

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب

 1. ﺑﺎز ﺷﺪن زﯾﭗ ﻧﻮارﭼﺴﺐ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
 2. ﺟﯿﺐ زﯾﭙﯽ داﺧﻞ ﮐﯿﺴﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻟﻮازم ﺑﺎ ارزش
 3. ﻧﻔﻮذ ﺑﺎد و ﺳﺮﻣﺎ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻘﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺿﺎﻓﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ
 4. ﮐﻼه ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻟﺸﺘﯽ ﺟﻬﺖ راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ

۳۰ ﺗﺎ ۵۰ درﺻﺪ از ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺪن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮ و ﮔﺮدن از دﺳﺖ ﻣﯽرود. ﯾﮏ ﮐﻼه ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﺻﺤﯿﺢ و ﺧﻮب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻢ داﯾﺮهای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪون اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎی ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب و راﺣﺘﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ. ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻪدارﻧﺪه ﮔﺮدن ﻣﺜﻞ ﯾﻘﻪ ﻟﺒﺎس ﮔﻠﻮ را ﭘﻮﺷﺶ داده و ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﺗﻼف ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 1. ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﺎز ﺷﺪن زﯾﭗ
 2. ﺟﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮای آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺎﻫﺎ
 3. ﻧﻮار ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻔﻮذ ﺳﺮﻣﺎ
 4. ﭘﻮﺷﺶ اﺿﺎﻓﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺑﺪن

4

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب

 • ﺟﻨﺲ
 • دﻣﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ
 • ﮐﺎرﺑﺮد
 • ﺣﺠﻢ و وزن
 • ﻗﺪ
 • ﺷﮑﻞ
 • ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺑﺪن
 • ﺑﺮﻧﺪ

ﺟﻨﺲ

ﻣﻌﻤﻮﻻْ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب، ﭘﺮ ﯾﺎ اﻟﯿﺎف ﺑﻮدن آن اﺳﺖ.

5

ﭘﺮ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﺳﺒﮑﺘﺮ ﺑﻮده و ﮔﺮﻣﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد. ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﺑﺎ ﻋﺪدی درﺻﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ %۸۰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ۸۰ درﺻﺪ ﮐﺮک و ۲۰ درﺻﺪ ﭘﺮ اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺮک ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻨﺲ ﭘﺮ ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮ اﺳﺖ. ﻋﺎﯾﻖ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻮدن ﭘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ واﺣﺪی ﺑﻪ ﻧﺎمCUIN  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﻣﯿﺰان ارﺗﻔﺎع ۳۰ ﮔﺮم ﭘﺮ را ﺑﻪ واﺣﺪ اﯾﻨﭻ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﻘﺪار ﭘﻒ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺑﺎد ﺷﺪن ﭘﺮ. اﻟﯿﺎف در ﺷﮑﻞ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﻃﻮب، آب ﮐﻤﺘﺮی ﺟﺬب ﮐﺮده و ﺧﺸﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ. اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮب ﺑﺮای راﺣﺘﯽ و ﮔﺮﻣﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد. اﯾﻦ اﻟﯿﺎفﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺸﺮ، ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺪن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻟﯿﺎف در ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب در ﺣﻔﻆ ﺧﺸﮑﯽ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺑﻮده، زودﺗﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻻﯾﻪﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

6

دﻣﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ

ﻣﻌﻤﻮﻻْ ﮐﻮﻫﻨﻮردان ﺣﺮﻓﻪای دو ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب دارﻧﺪ. ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺎر و ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن.

ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در دﻣﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب: 

ﺑﺮای ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی اﻋﺪاد اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮابﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ در ﺳﺎل ۲۰۰۴ اﺳﺘﺎﻧﺪار اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم En13537 ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮان ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮابﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.

Maximum Comfort temperature: ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻋﺎدی ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺸﺪت ﻋﺮق ﮐﻨﺪ، در ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﭗ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ، دﺳﺖﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻼه ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ.

Comfort temperature: دﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﯾﮏ زن ﻋﺎدی درون ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺐ را ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﺨﻮاﺑﺪ.

Lowest Comfort temperature: ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻋﺎدی در ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ درون ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮد.

Extreme temperature: ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ زن ﻋﺎدی در ﻣﻘﺎﺑﻞ از دﺳﺖ دادن دﻣﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺟﺎزه ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب ﻏﯿﺮ راﺣﺖ را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ دﻣﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺪن ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽدﻫﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮد

ﺑﺮای ﮐﻮﻫﻨﻮردی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ وزن، اﻧﺪازه و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاری راﺣﺖ اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﭙﯿﻨﮓﻫﺎ و ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ، راﺣﺘﯽ ﮐﯿﺴﻪ اﺳﺖ.

ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮابﻫﺎی ﺳﻪ ﻓﺼﻞ: اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ. ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮابﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد از ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮابﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮابﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ و ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎﻧﻮردی: ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺟﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ دﻗﺖ و وﺳﻮاس اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮابﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺪلﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﻘﻠﺒﯽ و ﺣﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺮوﯾﺪ.

7

ﺣﺠﻢ و وزن

8

ﻫﺮﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﻓﻪایﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ارزش آن را دارد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺑﺖ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﮔﺮم وزن ﺳﺒﮏﺗﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

ﻗﺪ

در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻗﺪ ﺧﻮد و ﮐﯿﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮابﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ْدر دو دﺳﺘﻪ ﻗﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۱۸۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﻠﻨﺪﻗﺪﺗﺮ و ﮐﻤﺘﺮ از ۱۸۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی

9

ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮابﻫﺎی ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ در ﺣﻔﻆ ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺪن ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ، ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮابﻫﺎی ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ آزادی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺑﺪن داده و راﺣﺖﺗﺮﻧﺪ. ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺰاﯾﺎی ﻫﺮ دو ﻣﯽﺗﻮان از ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮابﻫﺎی ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

10

ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮابﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪلﻫﺎی دﯾﻮﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

12

 

 

 

 

 

11

ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺤﻤﻞ دﻣﺎ

ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز: زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در ﺧﻮاب اﺳﺖ ۷۵ ﺗﺎ ۱۰۰ وات ﮔﺮﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺳﻦ، وزن، ﻋﺎدات و آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

وزن: اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﮐﻨﺪﺗﺮی دارﻧﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻮﻫﻨﻮردان در ﺣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎﻟﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺮاد ﭼﺎﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. در ذﮐﺮ اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻮﻫﻨﻮرد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا اﻓﺮاد ﭼﺎق ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻻﻏﺮ دارﻧﺪ.

ﺳﻦ: ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺎ ﺳﻦ ﮐﺎﻣﻼ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ. اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮔﺮﻣﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زودﺗﺮ از ﺟﻮاﻧﺘﺮﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﻨﺴﯿﺖ: ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻗﺎﯾﺎن اﺣﺴﺎس ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﯽﺗﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﻣﺎی راﺣﺖ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ۵ درﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﻣﺎی راﺣﺖ آﻗﺎﯾﺎن اﺳﺖ.

ﻋﺎدتﻫﺎ: اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﺸﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮان ﺑﺪن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ:  ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮاﺑﯿﺪن در ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺑﺎز و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻣﺮور در راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻮدن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر درون ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺳﺮﻣﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﻮﻫﻨﻮرد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ.

آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ: در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ورزﯾﺪﮔﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاب راﺣﺖﺗﺮ و ﺑﺪﻧﯽ ﮔﺮمﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ. ﯾﮏ ﺑﺪن ﺧﺴﺘﻪ ﮔﺮﻣﺎی ﮐﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮد ﺧﯿﻠﯽ زود اﺣﺴﺎس ﺳﺮﻣﺎ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮﻧﺪ

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻣﻮت Mammut  (ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وﯾﮋه) ، رب , Rab ، ﻣﯿﻠﺖ ,Millet  ﻓﺮﯾﻨﻮ Ferrino ، ﻧﻮرث ﻓﯿﺲ ,North Face دوﯾﺘﺮ(دﯾﻮﺗﺮ) Deuter   و … ﺑﻪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮابﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا ﺻﻌﻮدﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ و ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎﻧﻮردی ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺪل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ، از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪای اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﯾﮏ ﮐﻮﻫﻨﻮرد ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ۲ ﺗﺎ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﻧﯿﺎز دارد. ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ۳ ﻓﺼﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﯾﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و دارای ﺣﺠﻢ، وزن و ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺖ و دوﻣﯿﻦ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب   ﺑﺮای اواﺧﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﻫﻢ ﮔﺮمﺗﺮ ، ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮانﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب آن ﺣﺴﺎسﺗﺮ ﺑﻮد.

ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب

ﻋﺎﯾﻖﺑﻨﺪی ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب 

اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﯾﻖﺳﺎزی ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﺑﺎ زﻣﯿﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در اﻣﺘﺪاد ﺷﺐ ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺪن ﺷﻤﺎ در داﺧﻞ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻫﺪر ﻧﺮود. وﻗﺘﯽ در داﺧﻞ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ ﯾﺎ ﻗﺮار دارﯾﺪ ﻓﻀﺎ ﯾﺎ ﺣﺠﻢ ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس دارد ﻋﻤﻼً ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻋﺎﯾﻖﺳﺎزی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﮔﺮﻣﺎی ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﯾﺎ دو زﯾﺮ اﻧﺪاز  از ﺟﻨﺲ اﺳﻔﻨﺞ ﻓﺸﺮده ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ آن زﯾﺮ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. اﺳﻔﻨﺞﻫﺎی ﻓﺸﺮده و ﺳﺒﮏ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد از ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ و ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻏﻠﺐ ﮐﻮﻫﻨﻮردان و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﺮف دو ﻧﻮع زﯾﺮ اﻧﺪاز ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ﯾﮑﯽ زﯾﺮاﻧﺪاز ﯾﺎ ﺗﺸﮏ ﺑﺎدی و دﯾﮕﺮی زﯾﺮاﻧﺪاز از ﻧﻮع ﻓﻮمﻫﺎی ﻓﺸﺮده. ﯾﮏ زﯾﺮاﻧﺪاز ﺧﻮب ﺑﺨﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ روی آن اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﺳﺮﻣﺎی زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

ﮔﺮم ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب 

ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم از ﯾﮏ ﻇﺮف آب ﮔﺮم ﯾﺎ از ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ آب ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﮔﺮ ﻫﻮای ﺷﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻄﺮی آب ﯾﺎ ﮐﯿﺴﻪ آب ﮔﺮم ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل ﺷﺐ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺮد ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﻄﺮیﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﯾﺎ ﻟﻔﺎف دور آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ درب ﺷﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﮐﯿﺴﻪ آب ﮔﺮم ﻧﺸﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﭘﺨﺘﻪ، ﺳﻨﮓ ﮔﺮم ﺷﺪه دور آﺗﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﮐﯿﺴﻪ آﺑﮕﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺧﺸﮏ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﺰﯾﺪن ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب داﺷﺘﻦ ﻟﺒﺎس ﺧﯿﺲ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻃﻮل ﺷﺐ ﺑﻠﺮزﯾﺪ. ﯾﮏ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶ اﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﭘﺸﻤﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد در داﺧﻞ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺮﯾﻖ در داﺧﻞ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽﺷﻮد اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در داﺧﻞ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﺗﻨﻔﺲ ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﺨﺎر آب ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد و آن را ﺧﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮابﻫﺎی اﻟﯿﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﯿﺲ ﺷﺪن 

در ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﺧﯿﺲ ﯾﺎ ﻧﻤﺪار ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و وﻗﺘﯽ داﺧﻞ ﭼﺎدر ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از زﯾﭗ ورودی ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﭼﺎدر را ﺑﺮای ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺨﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻨﻔﺲ ﺷﻤﺎ روی دﯾﻮار ﭼﺎدر و ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﺧﯿﺲ ﺷﺪن ﭘﺎرﭼﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

خوردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن 

در ﻃﯽ ﺷﺐ ﺧﻮب ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ، ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮑﻪ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﺪن ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی اﻧﺮژی ﺳﻮزاﻧﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻟﺮی دارد اﮔﺮ در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﺪ و اﺣﺴﺎس ﺳﺮﻣﺎ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻣﻘﺪاری ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و آﺟﯿﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪن را ﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ.

روش ﻧﮕﻬﺪاری و ﺷﺴﺘﺸﻮی ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب 

ﻧﻘﺎط ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺗﻤﯿﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ. ﻫﯿﭽﮕﺎه از ﺧﺸﮏﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮی ﺗﻤﯿﯿﺰ ﮐﺮدن آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدری ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﻮی درون ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎسﺷﻮﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﮐﻢ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ. ﭼﻨﺪ ﺑﺎر زﻣﺎن آﺑﮑﺸﯽ را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﺷﺴﺘﺸﻮ از ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن، آن را در ﻣﻌﺮض ﺣﺮارت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ وﻗﺖ آن را از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯿﺮون آورﯾﺪ و ﺑﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪن روی ﻧﻘﺎط ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺷﺪه، ﭘﺮﻫﺎی آن را ﭘﺨﺶ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﯾﮏ ﺗﻮپ ﺗﻨﯿﺲ در آن )در ﯾﮏ رﺑﻊ آﺧﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن( ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺨﺶ ﺷﺪن ﭘﺮﻫﺎی آن ﺑﺸﻮﯾﺪ. ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرﺑﺎ ﻓﺸﺮدن و ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن ﻻﯾﻪ دروﻧﯽ آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺴﺘﻦ و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ. ﻣﻐﺎزهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﺳﺮوﯾﺲ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻮﻫﻨﻮردی و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺴﺘﻦ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ: 

ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﭘﺮ را ﻣﯽﺗﻮان در ﯾﮏ وان آب ﮔﺮم ﺑﺎ دﺳﺖ و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺷﺴﺖ. اﻟﺒﺘﻪ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ دارای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ روش را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن آن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﭘﺮ ﺧﯿﺲ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب اﻟﯿﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﯿﺎن آب ﺧﺎرج ﻧﮑﻨﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﮕﺬارﯾﺪ آب آن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ آن را ﭘﻬﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن و آوﯾﺰان ﮐﺮدن آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز آب آن ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺴﺘﻦ دوﺧﺖﻫﺎ و ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﭘﺮﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﻦ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب آن را ﭘﻬﻦ ﮐﺮده و ﺑﮕﺬارﯾﺪ آب آن ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد. ﺣﺘﻤﺎْ آن را ﭘﻬﻦ ﮐﻨﯿﺪ و آن را آوﯾﺰان ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻫﻢ ﭘﺮﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﺎن دادن ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﭘﺮﻫﺎ را در ﺳﻄﺢ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ درون ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب از ﻣﻠﺤﻔﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎً اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻠﺤﻔﻪ را ﺑﻪ ﮐﺮات ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ آﺳﺎن اﺳﺖ و ﻣﻠﺤﻔﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻠﺤﻔﻪ، ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

ﺧﺮﯾﺪ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺪی اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎ آن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ آن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﻣﺴﻠﻤﺎ” ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﭼﻨﺪ روش ﺑﺮای دوام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب آورده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﮕﻬﺪاری: ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب را در ﺣﺎﻟﺖ آزاد ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺜﻞ ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺮده ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪن: ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ آﺳﺘﺮی دروﻧﯽ ﻣﺠﺰا، از ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪن داﺧﻞ ﮐﯿﺴﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﺑﯿﻮاک ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ ﺑﺎد، از ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

One thought on “راهنمای انتخاب و استفاده از کیسه خواب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت وارد کنید: *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif