11

راهنمای انتخاب و استفاده از چادر

Posted on Posted in آموزش و طرح درس

راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﭼﺎدر

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﭼﺎدر

 • وزن
 • ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات
 • ﻗﯿﻤﺖ
 • ﻓﺼﻞ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد
 • اﺳﺘﺤﮑﺎم
 • ﺳﺎﺧﺘﺎر
 • ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن
 • راﺣﺘﯽ

ﯾﮏ ﭼﺎدر ﺧﻮب ﺷﻤﺎ را از ﮔﺰﻧﺪ ﺣﺸﺮات، ﺑﺎد، ﺑﺎران و ﺑﺮف در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﮑﻨﺪ. دﻣﺎی داﺧﻞ ﯾﮏ ﭼﺎدر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ۲۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد از دﻣﺎی ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻْ ﺑﯿﻦ ۱۰ ﺗﺎ ۱۵ درﺟﻪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ در داﺧﻞ ﭼﺎدر وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاب داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ، ﺣﺲ اﻣﻨﯿﺖ و راﺣﺘﯽ را ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

اﻧﻮاع ﭼﺎدر:

ﭼﺎدرﻫﺎی ﮐﻤﭙﯿﻨﮓ: ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع را در ﻣﯿﺎن ﭼﺎدرﻫﺎ دارﻧﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﭼﺎدر، ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﺑﻌﺎد، اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

1

ﭼﺎدرﻫﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی: اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﺎدرﻫﺎ دارای ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺰاء ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ارﺗﻔﺎع، ﻧﺤﻮه ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و دﯾﮕﺮ ﺿﺮورتﻫﺎی ﺗﯿﻢﻫﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

2

ﭼﺎدرﻫﺎی دﯾﻮاره ﻧﻮردی: از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎدرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺪرن و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮ روی دﯾﻮارهﻫﺎ، ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ.

3

ﭼﺎدرﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ﺑﻘﺎ: اﯾﻦ ﭼﺎدرﻫﺎ در واﻗﻊ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺣﺠﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ درون ﮐﯿﻒ ﺑﻘﺎ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪون اﺳﮑﻠﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮدن از ﺑﺎد و ﺑﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﭼﺎدرﻫﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

4

اﻧﻮاع ﭼﺎدر از ﻧﻈﺮ ﻻﯾﻪﻫﺎ:

ﭼﺎدر دو ﭘﻮش:  ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﺿﺪ آب و ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﻮدن ﭼﺎدر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﺎدرﻫﺎی دو ﭘﻮش ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﻮش داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﭘﻮش ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و از ﺟﻨﺲ ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺳﺖ و ﺿﺪ آب ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻮش داﺧﻠﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺨﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻨﻔﺲ از ﻣﯿﺎن ان ﻋﺒﻮر و از ﭼﺎدر ﺧﺎرج ﺷﻮد. ﭘﻮش ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن از ﮐﻞ ﭼﺎدر و ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺪ آب اﺳﺖ، اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎران داﺧﻞ ﭼﺎدر ﺷﻮد و ﺑﺨﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻨﻔﺲ را ﺟﻤﻊ و ﺑﯿﻦ دو ﺟﺪار ﭼﺎدر آﻧﺮا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ آب ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭘﻮش ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮش داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﺗﻤﺎس آب ﺑﻪ درون ﭼﺎدر ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﭘﻮش ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﺎدر ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ و ﮐﻞ ﭼﺎدر و ورودی آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺎدر ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﺎدرتک پوش: اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎدرﻫﺎ ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﭘﻮش ﺿﺪ آب –  ﺗﻨﻔﺴﯽ درﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﭘﺎرﭼﻪ اﯾﻦ ﭼﺎدر ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻻﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﻧﺎﯾﻠﻮن اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭼﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و ﻻﯾﻪ ﻣﻤﺒﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻻﯾﻪ ﻣﻤﺒﺮاﻧﯽ آب و رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را دﻓﻊ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﻮد. ﻻﯾﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﺮﮐﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻏﺬ ﺧﺸﮏﮐﻦ رﻃﻮﺑﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ.

مزیت ﻫﺎی ﭼﺎدر دو ﭘﻮش و ﺗﮏ ﭘﻮش: 

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ مزیت ﭼﺎدرﻫﺎی ﺗﮏ ﭘﻮش وزن ﮐﻢ آﻧﻬﺎﺳﺖ (ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ۳/۲ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮای یک ﭼﺎدر ۲ ﻧﻔﺮه). اﯾﻦ ﭼﺎدرﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎدﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ، ﺳﺎﮐﺖﺗﺮ از ﭼﺎدرﻫﺎی دو ﭘﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﻮش ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد ﺑﻪ ﭘﻮش داﺧﻠﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﭼﺎدرﻫﺎی ﺗﮏ ﭘﻮش ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻮای ﮔﺮم و ﺑﺎراﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد رﻃﻮﺑﺖ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮارت ﺧﺎرج ﭼﺎدر ﭼﻨﺪ درﺟﻪ ﺳﺮدﺗﺮ از ﻫﻮای داﺧﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﺒﺮان ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ اﺧﺘﻼف درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺮون و داﺧﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﻮاره ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﻮد.

اﻧﻮاع ﭼﺎدر از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﯾﺰ:

ﭼﺎدر دو ﻧﻔﺮه: اﯾﻦ ﭼﺎدرﻫﺎ دارای اﻧﻌﻄﺎف در وزن و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺟﺎﻧﭙﻨﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﭼﺎدرﻫﺎ ۳ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﭼﺎدر، ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﺎدر دو ﻧﻔﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ۲ ﻧﻔﺮ در ﺣﺎﻟﺖ دراز ﮐﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ ۴ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺧﻞ ﭼﺎدر ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ. ﭼﺎدرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ۳-۲ ﻧﻔﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﻮاب دو ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻْ ﻓﻀﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺨﺺ در ﭼﺎدر ۱۵۰*۱۵۰ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

5

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﺎدری ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﻓﺮاد زﯾﺎد، ﭼﺎدری ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ۲۴۰*۲۴۰ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺟﺎﮔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

6

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻟﻮازم را داﺧﻞ ﭼﺎدر ﺑﮕﺬارﯾﺪ. ﭘﺲ ﺟﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻْ ﻻزم اﺳﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻟﻮازم ﺧﻮراﮐﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺎدر اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد و ﮐﻮﻟﻪ و ﻟﻮازم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ و ﯾﺎ ﺧﯿﺲ ﺷﺪن داﺧﻞ ﭼﺎدر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

7

ﭼﺎدر ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﮐﻢ: ﭼﺎدرﻫﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻْ ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ. زﯾﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﻘﺎومﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎی ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﭼﺎدر ﺑﺮاﯾﺸﺎن راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮدد و ﻧﺸﺴﺘﻦ در اﯾﻦ ﭼﺎدرﻫﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ.

ﭼﺎدر اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ: اﯾﻦ ﭼﺎدرﻫﺎ در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻃﻮﻓﺎن، روﺣﯿﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﺮد زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن ﺷﺪﯾﺪ، ﻻزم ﺷﻮد روزﻫﺎ در ﭼﺎدر ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ. وﻟﯽ ﺣﻤﻞ اﯾﻦ ﭼﺎدرﻫﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.

ﭼﺎدر ﯾﮏ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو در و ﺑﺎﻻﺗﺮ: ﭼﺎدرﻫﺎی ﯾﮏ در ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دو در از وزن ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺼﺐ ﭼﺎدر راﺣﺘﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﺎدل ﻫﻮا ﺑﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺎدرﻫﺎی دو در ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﻫﻮا در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﭼﺎدر دارﻧﺪ.

اﻧﻮاع ﭼﺎدر از ﻧﻈﺮ ﻓﺼﻞ:

چادرﻫﺎی ۴ ﻓﺼﻞ:

 • ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﺎرانﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ، ﺑﺮف و ﺑﺎد.
 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ و ﮐﻤﭙﯿﻨﮓ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد و ﺑﺮﻓﯽ را دارﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎدر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺮای دﻣﺎﻫﺎی ﻣﻌﺘﺪلﺗﺮ از اﻧﻮاع ﭼﺎدر ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻔﺲ و ﺗﺒﺎدل ﻫﻮای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

8

ﭼﺎدرﻫﺎی ۳ ﻓﺼﻞ: ﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰ

ﭼﺎدرﻫﺎی ۲ ﻓﺼﻞ: ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

وزن: 

وزن ﭼﺎدر زﻣﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭼﺎدر را در ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﻫﻨﻮردان. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﺎدر و ﺗﻌﺪاد ﻇﺮﻓﯿﺖ وزن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﭼﺎدر ﺑﺮای ﮔﺮدشﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ وزن ﭼﺎدر اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی دارد.

رﻃﻮﺑﺖ: 

در ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻃﻮﺑﺖ، ﭼﺎدر ﺑﺎﯾﺪ دو وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺘﻀﺎد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. ﭼﺎدر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  رﻃﻮﺑﺖ واﻗﻊ در ﺧﺎرج ﭼﺎدر را دﻓﻊ ﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه دﺧﻮل آﻧﺮا ﺑﻪ درون ﭼﺎدر ﻧﺪﻫﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻃﻮﺑﺖ داﺧﻠﯽ ﭼﺎدر را ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ. در ﻃﻮل ﺷﺐ اﻧﺴﺎن رﻃﻮﺑﺖ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎزدم ﺑﯿﺮون ﻣﯽدﻫﺪ. اﮔﺮ ﭼﺎدر ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺪ آب ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﺑﺨﺎر ﺑﯿﺮون داده ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب را ﺧﯿﺲ و روی ﮐﻒ ﭼﺎدر ﻫﻢ ﻻﯾﻪای از آب اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. از اﯾﻦ رو ﭼﺎدر ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﺪ. ﮐﻒ ﭼﺎدرﻫﺎ از ﻧﺎﯾﻠﻮن اﺳﺖ و اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ دارای ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم درﮔﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. درﮔﺎﻫﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻣﻘﺪاری اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﮐﻒ ﭼﺎدر روی ﺑﺪﻧﻪ آن اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ درﮔﺎﻫﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻬﺘﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺮﭘﻮش وزﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد آن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢﺗﺮ ﺷﺪن اﻟﯿﺎف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوری ﺗﻌﺮق ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﭼﺎدر ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻒ و درﮔﺎﻫﯽ ﭼﺎدر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ از ﭘﺎرﭼﻪای ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل وان ﺣﻤﺎم ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ. ﮐﻒ ﭼﺎدرﻫﺎی ﻣﺪل وان ﺣﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ روی زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻮﻧﺪ، ﺟﺪا ﮐﺮدن آنﻫﺎ از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﭼﺎدر دﺷﻮار اﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ درز و دوﺧﺖﻫﺎی ﮐﻒ و ﭘﻮش ﺧﯿﻠﯽ از ﭼﺎدرﻫﺎ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺿﺪ آب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎران و آب ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ درون ﭼﺎدر ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ دوﺧﺖﻫﺎی ﯾﮏ ﭼﺎدر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺴﺐ ﻧﺰده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎﻃﯽ را ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ورود آب ﻣﯽرود ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﮐﻨﯿﺪ.

اﻧﻮاع ﭼﺎدر از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی:

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﭼﺎدرﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﯿﺖ ﺗﯿﺮکﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﮏ ﺗﯿﺮک و ﭼﻨﺪ ﺗﯿﺮک ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻓﺮم و ﺷﮑﻞ، ﭼﺎدرﻫﺎ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﭼﺎدرﻫﺎی اردوﮔﺎﻫﯽ، ﺧﯿﻤﻪ ای، ﺗﻮﻧﻠﯽ، ﮔﻨﺒﺪی، ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ و ﻏﯿﺮه. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺎدرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روﮐﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺎد، ﺑﺎرش و ﺣﻔﻆ ﮔﺮﻣﺎی دروﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﺎدرﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﺎدرﻫﺎی ﮔﺮد، ﻓﻀﺎی ﺑﻬﺘﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮی دارﻧﺪ.

ﻫﻤﻪ ﭼﺎدرﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ دارای دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

اﺳﮑﻠﺖ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه: از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ، ﭼﻮب، ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس و ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺑﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﺳﮑﻠﺖ ﭼﺎدر وﻇﯿﻔﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ روﮐﺶ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و در واﻗﻊ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﭼﺎدر اﺳﺖ.

روﮐﺶ ﭼﺎدر: ﮐﻪ از اﻧﻮاع ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ دوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻘﻒ و دﯾﻮارهﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﯾﮏ ﺑﻨﺎ، ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺤﺪود را ﺑﻮﺟﻮد آورده و از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎز اﻃﺮاف ﻣﺠﺰا ﻣﯽﺳﺎزد.

ﭼﺎدرﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮبدار Frame Tent: اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎدر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎ و ﺳﻘﻒ آزاد ﺟﻬﺖ اﯾﺴﺘﺎدن را دارد. ﻓﻀﺎی ﺧﻮاب، آﺷﭙﺰی و ﻧﺸﺴﺘﻦ در آن از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻗﺎب ﯾﺎ ﭼﺎرﭼﻮب در اﯾﻦ ﭼﺎدر از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﯿﻞ اﺳﺖ. ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ ﺟﻮی (fly sheet/rainfly/Fly) در اﯾﻦ ﭼﺎدر از ﺟﻨﺲ ﮐﺘﺎن ﯾﺎ ﮔﺎﻫﺎً اﻟﯿﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ.

Howling_moon_nevada_camping_tent_camping_is_fun

ﭼﺎدرﮔﺮده ﻣﺎﻫﻰ Ridge Tent: ﭼﺎدری اﺳﺖ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ اﻓﻘﯽ در ﻃﻮل ﭼﺎدر ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دو ﺗﯿﺮک ﻋﻤﻮدی در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی ﭼﺎدر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﭼﺎدر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و ﺳﻘﻒ آزاد آن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﯿﺐ آن در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻬﻠﻮﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ آن اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎد اﯾﻦ ﭼﺎدر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻃﻨﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﭼﺎدر ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

9

ﭼﺎدر ﮔﻨﺒﺪی Dome Tent: ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻢ آن ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎدر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﻨﺒﺪی اﺳﺖ. ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن آن ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﺗﯿﺮکﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف و ﺳﺒﮏ از داﺧﻞ آﺳﺘﯿﻦ ﭼﺎدر آﻣﺎده ﻣﯽﮔﺮدد. ﺗﯿﺮکﻫﺎ در ﺑﺎﻻی ﭼﺎدر ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ دارﻧﺪ. ﺗﯿﺮکﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﯿﺎف ﺷﯿﺸﻪ ﯾﺎ آﻟﯿﺎژ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎدر ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و اﻧﺪازه آن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده ﺣﺘﯽ ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد اﻓﺮاد را ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦ ﭼﺎدر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، راﺣﺘﯽ ﺣﻤﻞ، ﺳﺒﮏ ﺑﻮدن و … ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎدر اﺳﺖ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ارﺗﻔﺎع ﮔﻨﺒﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

10

ﭼﺎدر ژﺋﻮدزﯾﮏ Geodesic Tent: اﯾﻦ ﭼﺎدر ﺷﺒﯿﻪ ﭼﺎدر ﮔﻨﺒﺪی اﺳﺖ اﻣﺎ در آن آراﯾﺶ ﺗﯿﺮکﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﺎدر در ﺑﺮاﺑﺮ وزش ﺑﺎد ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﯿﺮکﻫﺎی اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎدر ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﺪﻧﻪ ﭼﺎدر را ﺑﺼﻮرت  ﺻﺎف وﮐﺸﯿﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد.

1211

ﭼﺎدر ﮔﺮدﺷﯽTouring Tent: در اﯾﻦ ﭼﺎدر ﺗﯿﺮکﻫﺎ و ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺼﻮرت ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻨﺲ ﭼﺎدر از ﻧﺎﯾﻠﻮن و ﭘﻠﯽاﺳﺘﺮ و ﻧﺪرﺗﺎً از ﮐﺘﺎن اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﻨﺠﺮه دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﭼﺎدرﻫﺎ دارای ﻗﺴﻤﺖ داﻻن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﻪﺑﺎن و اﻧﺠﺎم آﺷﭙﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

cooper-touring-tent

ﭼﺎدر رو در رو VIS-À-VIS Tent:  در اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎدر ﻣﻌﻤﻮﻻ دو ﻓﻀﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺧﻮاب در دو ﻃﺮف ﻣﺤﻮﻃﻪ وﺳﻂ ﯾﺎ ﻧﺸﯿﻤﻦ ﻗﺮار دارد. ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ و ﯾﺎ اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﮔﻨﺒﺪی و ﯾﺎ ﮔﺮده ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

13

ﭼﺎدر ﺗﻮﻧﻠﯽ/ﺣﻠﻘﻪای  Hoop Tent: ﭼﺎدرﻫﺎی ﺣﻠﻘﻪای و ﺗﻮﻧﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﭼﺎدرﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﯿﺮک ﺑﺼﻮرت ﺣﻠﻘﻪای در ﻋﺮض ﭼﺎدر ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ. وﺟﻮد ﺗﯿﺮکﻫﺎی داﯾﺮهای ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ دﯾﻮاره ﭼﺎدر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﻧﻞ درآﻣﺪه و ﻓﻀﺎی داﺧﻞ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﻮاع ﭼﺎدر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﭼﺎدر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم و ﺳﺒﮏ و ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻮﻫﻨﻮردان اﺳﺖ.

14

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﭼﺎدرﻫﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی:

 • ﺳﺒﮏ، ﮐﻢ ﺣﺠﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ
 • ﺳﺮﯾﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎده
 • ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد
 • ﻋﺎﯾﻖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ (در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻒ)
 • دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:

 • از روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ و روﺷﻨﺎﺋﯽ در ﭼﺎدر ﮐﻪ دارای ﺷﻌﻠﻪ اﺳﺖ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﻮﺷﺶ ﭼﺎدر ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﺑﻮده و اﯾﺠﺎد ﺷﻌﻠﻪ در ﭼﺎدر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻃﺒﺦ ﻏﺬا در ﺧﺎرج و دور از ﭼﺎدر اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﺑﺮای روﺷﻨﺎﺋﯽ از ﭼﺮاغﻫﺎی ﺑﺎﻃﺮیدار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺮای ﮔﺮم ﺷﺪن در ﭼﺎدر از ﭘﻮﺷﺎک ﮔﺮم و ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب و ﯾﺎ ﮐﯿﺴﻪ آب ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮذی و ﮔﺰﻧﺪه و ﻧﻔﻮذ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎد و ﺑﺎران، درب ﭼﺎدر ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ورود و ﺧﺮوج ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﺷﻮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
 • ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺮ ﭼﺎدر ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﭼﺎدرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮه ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ وارد آﻣﺪن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﭼﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
 • درﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﭼﺎدر ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ و ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ اﻫﻞ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺗﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮه ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﺎدری ﺳﺒﮏ و ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۴۰۰ ﮔﺮم وزن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در داﺧﻞ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺟﺎ ﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﺎدرﻫﺎی ﺑﺰرگ ۸ ﺗﺎ ۱۰ ﻧﻔﺮه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ درﭼﺎدرﻫﺎی ۸ ﻧﻔﺮه ۸ ﻧﻔﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﭼﺎدرﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاب ۸ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ ۴ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﭼﺎدر ۸ ﻧﻔﺮه ﺑﺨﺮﯾﺪ.
 • از ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ داﺧﻞ ﭼﺎدر و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﭘﯿﮑﻨﯿﮏ ﯾﺎ ﺷﻤﻊ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ. ﭼﺎدرﻫـﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ اﻏﻠﺐ از ﺟﻨﺲ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﺗﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
 • ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺟﻤـﻊ ﺷـﺪن ﯾـﮏ ﭼﺎدرﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ. ﺑﺮﺧـﯽ ﭼﺎدرﻫـﺎ ﻓﻨـﺮی ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﺎز و ﺑﺴـﺘﻪ ﮐـﺮدن آنﻫـﺎ آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻠﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑـﺎز و ﺟﻤـﻊ ﮐـﺮدن آنﻫـﺎ ﮐﻤـﯽ وﻗـﺖ ﻣـﯽﺑـﺮد. ﭘـﺲ ﻫﻨﮕـﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﭼﺎدر ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺧـﻮد را در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ و ﺻـﺮﻓﺎً ﺑـﻪ زﯾﺒـﺎﯾﯽ ﯾـﮏ ﭼـﺎدر ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﮑﻨﯿـﺪ. ﺑﺮﺧـﯽ از ﭼﺎدرﻫــﺎ دو ﻻﯾــﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ، ﯾﻌﻨــﯽ ﺑــﻪ ﻏﯿــﺮ از ﺧــﻮد ﭼــﺎدر، ﻻﯾــﻪای ﻧﯿــﺰ ﻣﺠــﺪداً روی آن از ﺑــﺎﻻ ﮐﺸــﯿﺪه ﻣــﯽﺷــﻮد. اﯾــﻦ ﻧــﻮع ﭼﺎدرﻫــﺎ ﺑــﻪ وﯾــﮋه ﺑــﺮای ﻣﻨــﺎﻃﻘﯽ ﺑــﺎ آب و ﻫــﻮای ﺑــﺪ ﻣﻨﺎﺳــﺐﺗــﺮ اﺳــﺖ.
 • ﭘﯿﺶ ازﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮت ﭼﺎدر ﺧﻮد را اﺑﺘـﺪا در ﺧﺎﻧـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺑـﺎز ﮐـﺮده و ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿـﺰات آن ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎ و ﭘﺎرﭼﻪ روﯾـﯽ و ﮐـﻒ آﻧـﺮا ﭼـﮏ ﮐﻨﯿـﺪ. اﮔـﺮ ﭼـﺎدر را ﺑـﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ ﺗﻬﯿـﻪ ﮐـﺮدهاﯾـﺪ ﺣﺘﻤـﺎْ ﭘـﯿﺶ از اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮑﺒﺎر آن را ﮐﺎﻣﻼْ ﺑـﺎز ﻧﻤﺎﺋﯿـﺪ ﺗـﺎ ﻧﺤـﻮه ﻧﺼـﺐ آن را ﺗﻤـﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿـﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿـﺪ در ﻣﺤـﻞ ﻧﺼـﺐ، در ﻫــــــﺮ ﺷــــــﺮاﯾﻄﯽ اﻋــــــﻢ از ﺗــــــﺎرﯾﮑﯽ ﭼــــــﺎدر را ﺑــــــﻪ راﺣﺘــــــﯽ ﺑﺮﭘــــــﺎ ﮐﻨﯿــــــﺪ.
 • ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﺣﺘﻤﺎ ًﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﭼﺎدر را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻮا ﺧﻨﮏ اﺳﺖ و اﺣﺴﺎس ﺳﺮدی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ زﯾﭗ روﯾﯽ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ را ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻮا وارد ﭼﺎدر ﺷﻮد. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﻪﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻻﯾﻪ روﯾﯽ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ.

راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع ﭼﺎدر

ﭼﺎدرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﮐﺜﺮا دارای ﮐﻒ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﻃﺮاف آن ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن ﮐﻔﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ( ﺑﻨﺪ ﻣﻬﺎر ﭼﺎدر) ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺑﺘﺪا ﮐﻔﻪ ﭼﺎدر را ﻗﺒﻞ از زدن ﺗﯿﺮکﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮐﻒ ﭼﺎدر ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﺮوﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺎف و ﮐﺸﯿﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺳﭙﺲ ﺗﯿﺮکﻫﺎ را در ﺟﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﻬﺎر آن را ﺑﺎ ﻣﯿﺦﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﭼﺎدر ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮد. ﺑﺪﻧﻪ و ﺳﻘﻒ ﭼﺎدر ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺸﯿﺪه و ﺻﺎف ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺣﺠﻢ داﺧﻠﯽ آن، در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ آب در ﺑﯿﻦ ﭼﺮوکﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ داﺧﻞ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﭼﺎدر در ﮔﻮدیﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه آن ﻣﯽﺷﻮد.

در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺼﺐ ﭼﺎدر ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، درب ﭼﺎدر ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎد، ﺑﺮف و ﺑﺎران و ﺧﺎک را ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﺎدر رﯾﺨﺘﻪ و آﻧﺮا ﺧﯿﺲ و ﮐﺜﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ. از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﺎدر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن، ﺻﺤﯿﺢ زدن ﻣﯿﺦﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه اﺳﺖ. ﻣﯿﺦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زاوﯾﻪﻫﺎی ﺧﻼف راﺳﺘﺎی ﮐﺸﺶ ﺑﻨﺪﻫﺎ در زﻣﯿﻦ ﺟﺎی داده ﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎر را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ و ﺑﺮﻗﺮاری ﭼﺎدر، ﻗﺮار دادن وﺳﺎﯾﻞ در ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﭼﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۱-  ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﭼﺎدر را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﻟﻮازم ﭼﺎدر ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺮاﻧﺪاز، ﺗﯿﺮکﻫﺎ و ﻣﯿﻠﻪﻫﺎ را از داﺧﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﺮون آورﯾﺪ. از ﯾﮏ زﯾﺮاﻧﺪاز ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﺿﺪآب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮم ﺑﺮای زﯾﺮ ﭼﺎدر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ از ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ زﻣﯿﻦ در ﭼﺎدر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

15

۲-  ﻣﯿﻠﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

16

۳-  ﻣﯿﻠﻪﻫﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ داﺧﻞ ﻗﻼب ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ از ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮد. ﭘﺲ از ورود ﻣﯿﻠﻪﻫﺎ از دو ﺳﻤﺖ ﭼﺎدر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

17

۴- ﮐﻨﺎرهﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﯿﺦﻫﺎی ﭼﺎدر ﻣﺤﮑﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 

18

منبع :www.sportingshop.ir

2 thoughts on “راهنمای انتخاب و استفاده از چادر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت وارد کنید: *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif 
http://mehreganclub.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif